Przeglądy systemów detekcji gazów

przeglady systemow detekcji gazow glogow gazex atestgaz

Systemy detekcji gazów coraz częściej mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. nakazuje stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających we wszystkich pomieszczeniach,
w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60kW, a więc w większości kotłowni gazowych. Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające to system detekcji gazu sprzężony z zaworem odcinającym, który w razie wykrycia obecności gazu (np. w wyniku rozszczelnienia instalacji) odetnie jego dopływ i zasygnalizuje użytkownikom obiektu potencjalne zagrożenie.

przeglady systemow detekcji gazow glogow gazex atestgaz 3


Wyżej wspomniane rozporządzenie określa zasady sterowania wentylacją w garażach z wykorzystaniem detektorów LPG i CO (tlenku węgla, czyli tzw. czadu). Coraz bardziej popularne garaże w budownictwie wielorodzinnym, w których jest więcej niż 10 stanowisk powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną sterowaną detektorami tlenku węgla. Dodatkowo garaże, w których dopuszczone jest parkowanie pojazdów zasilanych LPG powinny mieć wentylację sterowaną detektorami LPG.
Systemy te, jak każde urządzenie przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom nie rzadziej niż raz w roku, a sensory detektorów powinny być poddawane kalibracji zgodnie
z zaleceniami producenta.

przeglady systemow detekcji gazow glogow gazex atestgaz 4

Obowiązek zlecania takich przeglądów wykwalifikowanym specjalistom spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów, w których systemy detekcji gazów są zainstalowane.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w tym zakresie. Pamiętajmy, że tylko regularne przeglądy i kalibracja takich systemów daje gwarancję niezawodności działania, a co za tym idzie bezpiecznego użytkowania obiektów.

 przeglady systemow detekcji gazow glogow gazex atestgaz 5

 

 

  

Podstawa prawna:

§3.3. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.
Gazex, Atest Gaz

Przeglądy i konserwacja
gaśnic

przeglady gasnic glogow

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

przeglady hydrantow glogow

Przeglądy systemów oddymiania

przeglady systemow oddymiania glogow

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego

przeglady awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego glogow